Psykos

Inte lätt att veta vad det är man ser här. Eller ens vad som är upp och ner.

Psykos


Att vara psykotisk innebär att man förlorat förmågan att korrekt värdera någon aspekt av tillvaron, man har en "störd realitetsvärdering". Tecken på det kan vara hallucinationer, vanföreställningar och märkligt tal och beteende. De vanligaste psykossjukdomarna är vanföreställningssyndrom, schizofreni och schizoaffektivt syndrom, men många andra tillstånd kan också ge psykotiska symptom.


 


Allmänt om psykos

13 bilder om grunderna, inklusive vanföreställningssyndrom och kverulansparanoia

Schizofreni

20 bilder om psykiatrins ofta allvarligaste sjukdom.

Psykiskt status vid schizofreni

Här har jag roat mig med att, i en mall för vad som ska observeras vid varje bedömning av en psykiatrisk patient, gulmarkera vanliga avvikelser vid schizofreni. Det man kan se - poängen med min gulmarkering - är hur fullständigt genomgripande psykosen kan vara för patientens psykiatriska tillstånd. Så gott som alla variablerna kan vara påverkade vid svår psykos.

Psykiskt status vid vanföreställningssyndrom

Här har jag istället gulmarkerat vanliga avvikelser vid vanföreställningssyndrom. Man kan se att detta tillstånd inte på samma omfattande vis påverkar patientens inre tillstånd och yttre beteende. Vilket rimmar väl med min observation att om man, t ex vid en bjudning, träffar en människa med ett vanföreställningssyndrom är det inte självklart att man märker att personen har ett problem. Om man nu inte råkar komma in på ämnet för personens vanföreställningar vill säga, för då blir det snabbbt uppenbart. Om man däremot skulle få en människa med schizofreni till bordet kommer man sannolikt attt uppleva att det är något som är "konstigt" i kontakten med denne, även om man kanske inte får ta del av några vanföreställningar alls.

Mer om avvikelser i psykiatriskt status vid schizofreni

Här har jag i mitt kompendium om psykiatrisk terminologi, på motsvarande sätt som ovan, gulmarkerat vanliga svårigheter och avvikelser vid just sjukdomen schizofreni. Det blev mycket gult.

Att möta en psykotisk människa

Möts, bemöts och samtalas lämplingen med som alla andra människor. Men några särskilda aspekter finns att beakta.

Märkliga föreställningar

Påhittad fallbeskrivning med frågor och svar, som illustrerar hur bisarra vanföreställningar (vanligt symtom vid schizofreni) kan ta sig uttryck.

En övning i transkulturell psykiatri

Citat från boken ”En människoapa bland babianer” av Robert M Sapolsky, även känd för en fascinerande bok om stress, ”Why zebras don´t get ulcers”. Är föreställningarna patologiska, eller är de förståeliga i sin kulturella kontext och därmed per definition inte patologiska?

Psykotisk masaisk kvinna och en dödad get

Ny övning i transkulturell psykiatri. Fallbeskrivning av samme Sapolsky i samma bok. Man ska uppenbarligen inte ta för givet att synen på psykisk ohälsa är mindre stigmatiserande i mindre rika länder än vårt eget, eller att behandlingen är mer human.

Sandemoses märkliga besökare

Aksel Sandemose berättar i sin bok Murarna kring Jeriko om en honom obekant man som en dag kom på oanmäld visit. Versionen med övningsfrågor och svar finner du här.

Schizofreni subskala, CPRS

Det är mig veterligen brist på korta och koncisa bedömningsinstrument vid psykotisk sjukdom. De mest etablerade är PANSS och BPRS, men båda är relativt omfattande. CPRS schizofrenisubskala är ett kortare bedömningsinstrument, som inte är särskilt känt eller använt men som förtjänstfullt listar tio vanliga psykotiska symtom som är bra att undersöka vid misstanke om psykosutveckling.


Skala för bedömning av återfall i schizofreni

Liksom ovanstående instrument inte särskilt etablerad. Listar fyra vanliga yttringar (tagna från CPRS) att vara observant på vid kontakt med en patient med schizofreni där man befarar försämring i tillståndet. Sömnstörning, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och förföljelseidéer.